Vad händer i vår Samfällighet?

Lekplatsrenovering

Lekplatsrenovering

Renoveringen av de tre återstående lekplatserna i området är i full gång. De beräknas vara klara i slutet av vecka 17 (nästa vecka), lagom för våra barn att leka in våren

Ordförenden har ordet!

Ordförenden har ordet!

Nu när vi går mot årets slut så vill vi från styrelsen passa på att tacka för att vi tillsammans sorterar sopor bättre o bättre. Inför julhelgerna vill vi slå ett slag för att ytterligare ta ett steg och försöka att i största möjliga mån sortera matavfall och slänga i “gratis” matavfalls-moloken istället för i de stora molokerna där det kostar 2 kr kilot. Om vi alla 196 hushåll hjälps åt blir det en enorm effekt. Tack igen för att ni ger oss förtroendet att sköta samfälligheten och vi önskar en synnerligen God Jul som Karl Bertil Johnson skulle sagt.

Styrelsemöte 12.12, 2017

Styrelsemöte 12.12, 2017

Vi summerar med glädje året och tackar för det förtroende ni boende här på Runslingan gett oss. Det har varit ett spännande och händelserikt år med mycket utmaningar och intensiva diskussioner.

En kort kommentar kring våra garageskador. Västsvenska port är just nu ute och ser över våra skador separat och ger ett prisförslag på respektive skada. När det är klart kommer varje berörd garageägare att få detta tilldelat sig. Vi gör så eftersom vi vet att vissa trafikförsäkringsbolag velat ha det på det här viset för att kunna lämna ersättning. Om några av er drabbade har några frågor så kontakta styrelsen så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa till.

Till slut vill vi önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Den 18 januari drar vi igång igen med förberedelser inför årsmöte 2018 ?

/ Runslingans styrelse

Styrelsemöte 9.10, 2017

Styrelsemöte 9.10, 2017

Idag fick vi besök från valberedningen och vår revisor. Alltid bra med fler engagerade boenden som är intresserade av vårt arbete.

På dagens möte gick vi också vidare med och kommer inom kort att beställa renoveringen av våra tre återstående lekplatser.

Också roligt att vi är så duktiga på att kompostera. Nu har ena komposten varit full vid ett par tillfällen och vi väljer såklart att öppna upp två komposter som tidigare varit låsta. Bra jobbat!

Heja oss på Runslingan!

Vår strävan att minska kostnaderna och använda matavfallsmoloken går åt rätt håll. Vi planerar att öppna båda molokerna för matavfall runt 15 november. Fortsätt att hjälpa oss att sortera så sparar vi upp emot 1000 SEK/vecka!

PS! Glöm inte bort att det är kuslig spökvandring på Runslingan på söndag klockan 18:00 vid styrelserummet! DS!

Styrelsemöte 13.9, 2017

Styrelsemöte 13.9, 2017

Mycket gick i rätt riktning på dagens möte. Tack alla som gör sitt bästa för att vi alla ska trivas tillsammans här på Runslingan. I helgen kommer det ett utskick kring matavfall. Snälla hjälp oss att sortera och spara mer pengar åt föreningen. Vi ses på fixardagen den 1/10.

Styrelsemöte 14.8, 2017

Styrelsemöte 14.8, 2017

Höstens första styrelsemöte till enda. Vi har beslutat att höstens fixardag kommer att genomföras den 1/10. mer info i era brevlådor inom kort. Förutom mycket annat diskuterade vi också ogräs och häckar som växer ut i våra gångar. Det är framförallt på våra baksidor som många av oss glömmer att hålla rent och snyggt.

Styrelsemöte 20.06, 2017

Styrelsemöte 20.06, 2017

Idag träffades styrelsen för sista gången före semestern.

Vi hade en hel del att diskutera och avslutade en hel del punkter. Ett bra möte helt enkelt. Några uppdateringar.

På hemsidan under fliken “Faktura per E-post” kan ni läsa om hur ni numera kan få kvartalsavgiften per e-post. Det finns även en uppdaterad vy under “Fördelning Kvartalsavgift” som visar en fördelning utifrån vår för året nya avgift.

Vi pratade också en del om ordningen i garagen. Vi upplever att det snarare har blivit värre än bättre och kommer till hösten att göra en genomsyn av ordning och skick av våra garage. Ligg i framkant och städa upp redan nu så slipper vi agera ordningpoliser efter sommaren!

Sist så vill vi önska alla boende i vårt härliga område en trevlig midsommar och en skön semester.

Just det. Årsmötesprotokollet från 2017 ligger uppe under “Nedladdningsbara dokument”. Bättre sent än aldrig ?

/ Runslingans styrelse

Styrelsemöte 09.04, 2017

Styrelsemöte 09.04, 2017

Idag har den nya styrelsen haft sitt första styrelsemöte.

Vi började med att utvärdera dagens fixardag som vi alla tycker har fungerar riktigt bra. Härligt med stor uppslutning!

Eftersom vi är många nya i styrelsen har vi också fokuserat på att utkristallisera våra olika roller och ansvarsområden, samt att få till ett fungerande arbetssätt.

Vi gick även igenom öppna punkter från tidigare styrelse och beslutade att upprätta en handlingplan med fokus på att första och främst ta tag i de punkter som togs upp i verksamhetsplanen för 2017 på årsmötet.

Mötet avslutades uppe vid “lilla skogen” där vi gick igenom potentiella lösningar på de träd som skuggar våra boendes tomter.

Styrelsemöte 09.01, 2017

Styrelsemöte 09.01, 2017

På första styrelsemötet efter årsskiftet var högsta prioritet att förbereda årsmötet den 27.03.

Förutom detta beslutades att Mark och Miljö skall ta hand om skötseln av våra grönområden under 2017 då de gjort ett mycket bra arbete under de två år vi kontrakterat dem.

Resultatrapporten för 2016 visar att vi får ett positivt resultat, plus 120 010:- istället för ett budgeterat underskott på minus 98 330:- . Det positiva utfallet beror på att vi inte behövt använda avsatta medel för vissa reparationer.

Årets första “Fixardag” bestämdes till den 9 april då vi i första hand skall sopa ihop gruset efter halkbekämpningen. Information kommer i bevlådan.

Arkiv

====================

Styrelsemöte 06.12, 2016

Några av de viktigaste punkterna som togs upp på årets sista styrelsemöte var, bland annat följande:

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 är bestämt att hållas den 27 mars i Lågstadiets bamba på Torslandaskolan, där vi brukar vara.

Ansvarsfördelning gällande framtagning av material till årsredovisningen fastställdes.

Motioner från boende skall vara styrelsen tillhanda senast den 31.01, 2017. Information kommer i brevlådorna i början av januari.

Omskrivning av garagelån

Vårt största garagelån, 4 mkr, förfaller den sista december och skall därför skrivas om. Vi kommer att välja rörlig ränta på lånet varför vi räknar med att, i stort sett, halvera våra räntekostnader på detta lån.

Inventarieförteckning

Förteckning över Samfällighetens inventarier har nu upprättats.

Samfällighetens ekonomi per november

Vår ekonomi är även per november mycket god och visar överskott trots att vi gjort två tunga investeringar under året, uppgraderingen av KabelTV-nätet och renoveringen av tre lekplatser.

Fakturor på Samfällighetsavgiften via e-post

Under januari 2017 kommer information om att få fakturorna på Samfällighetsavgiften via e-post (ej elektronisk faktura). Den som vill ta denna möjlighet måste informera styrelsen om sin e-post via blankett eller e-post till styrelsen.

Har man inte tillgång till e-post kommer inbetalningskort i brevlådan som tidigare.

Mer information kommer i januari.

Samfällighetsavgift 2017

På årsmötet den 14.03 antogs styrelsens motion om att uppgradera vårt KabelTV-nät. Som en följd av detta skulle Samfällighetsavgiften sänkas med c:a 1 300:- / hushåll / år från och med den 1 januari, 2017 för att Samfälligheten, efter uppgraderingen, inte längre betalar några licensavgifter för distribuerade TV-kanaler.

Då vår ekonomi är god har styrelsen beslutat att sänka Samfällighetsavgiften med 1 500:- /hushåll /år från och med den 1.1, 2017.

Den  nya Samfällighetsavgiften blir då 13 620:- /hushåll/år, dvs 3 405:- /kvartal istället för 3 780:- / kvartal.

Avslutningsvis vill vi önska alla på Runslingan en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

============

Styrelsemöte 17.10, 201

Dagens styrelsemöte “haltade något” då två styrelsemedlemmar hade förhinder att närvara. Mötet genomfördes dock för att styrelsearbetet inte skulle avstanna.

Månadens gladaste besked är att kommunen nu dikat ut Madbäcken vilket, förhoppningsvis, kommer att förbättra avvattningen av vårt område!

Här är en kort sammanfattning av några av de punkter som behandlades under dagens möte

Ekonomiskt resultat per 30.09

Många leverantörsfakturor betalades i september vilket påverkade det ekonomiska utfallet. Trots detta visar vi ett litet överskott (+ tkr 39 mot budget – tkr 74)

Dialogmötet 21.09

Genomgång av mötet innan genomförande

Garageskador – invändiga

Igångsättningen av reparationsarbetet förskjuts något då den skriftliga informationen till berörda inte var klar

Otillåten materialförvaring i garagen

Skriftlig information om behov av uppstädning distribueras till berörda under november

Omskrivning av nyttjandeavtal för garage

Sedan uppförandet av garagen har 35 fastigheter bytt ägare och saknar därför giltiga nyttjandeavtal. Nya avtal kommer att skrivas med berörda

Uppstart “Infokanalen”

Punkten flyttas till styrelsemötet i november då styrelsen inte var fulltalig

Finns det behov av information via denna kanal?

Budget 2017 och Årsmöte 2017

Förberedande arbete startas i november. Årsmötet kommer att hållas i mars enligt stadgarna. Motioner från boende skall vara styrelsen tillhanda senast 31.01, 2017

Renovering av återstående lekplatser

Kontakt tas med företag i oktober/november för nya offerter. Arbetet skall utföras under våren 2017

Förbättringsarbeten 2017

Vi kommer att se över reparationsbehovet av markskador och områdesskyltning

Ännu en gallring i “Lilla skogen / Lilla berget” kommer att utföras

Har du/ni frågor/förslag gällande verksamheten är ni välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

====================

Styrelsemöte 13.09, 2016

Avslut av årets två stora projekt

På dagens styrelsemöte kunde vi lägga årets två största projekt till handlingarna; uppgradering av KabelTV-nätet från analogt till digitalt och renoveringen av tre lekplatser efter att markarbetena, i stort sett, avslutats. Det som återstår av efterarbeten på lekplatserna är att  fylla igen mindre håligheter med reparationsasfalt.

Ett annat ärende som också går in i slutfasen är kommunens upprensning av Madbäcken, som vi drivit hårt sedan förra årsmötet.

Några av de övriga ärenden som behandlades var nedanstående.

Samfällighetens ekonomi

Ekonomin i Samfälligheten visar fortfarande på ett positivt utfall per 31.08 men vi har ett antal leverantörsskulder som ligger för betalning och som kommer att påverka resultatet per september.

Skador på garagen (invändigt)

Samtliga berörda garageanvändare har nu kontaktats och informerats om ansvaret. Reparationsarbetet är planerat att genomföras i oktober/november.

Förvaring av otillåtet material i garagen

I ett tiotal garage förvaras material som enligt avtalet inte är tillåtet vilket kan utgöra en brandrisk eller dra till sig skadedjur och fukt. Berörda garageinnehavare kommer att kontaktas för uppstädning.

Skötsel av grönområden

Mark och Miljö har åter rensat ogräs på lekplatser, ansat Samfällighetens häckar och trimmat gräset i “Lilla skogen / Berget”.

Upprensning av Madbäcken

Upprensningen har länge varit ett tema och det dåliga vattenflödet i bäcken har försämrat avrinningen från vårt område.

Kommunen påbörjade arbetet för några veckor sedan och skall enligt plan vara klart under vecka 37.

Äntligen kan vi nu säga!

Förnyelse av garagekontrakt

Styrelsen har konstaterat att ett drygt 30-tal kontrakt måste skrivas om då nya ägare tillträtt i fastigheterna.

Arbetet påbörjas så snart vi tryckt upp nya kontrakt.

Fixardag 02.10

Genomgång av arbeten som behöver göras i Samfälligheten. Inbjudan distribuerad till boende.

Dialogmöte 19.10

Planering av årets dialogmöte gjordes.

Inbjudan distribuerad till boende.

Vi önskar alla boende på Runslingan välkomna till Fixardagen och Dialogmötet!

Har du/ni frågor gällande verksamheten går det bra att höra av sig till oss!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

===========

Styrelsemöte 8 augusti, 2016

Andra halvårets första styrelsemöte hölls måndagen den 8 augusti. Några av de ärenden som behandlades på detta var nedanstående.

Samfällighetens ekonomi är god per den 31.07. Det preliminära resultatet uppgår till SEK 788 565:-. Stora kommande utgifter är uppgraderingen av KabelTV-nätet, tre månaders licensavgifter för TV som inte har fakturerats och vi har utestående leverantörsskulder på nästan SEK 128 000:-.

På inkomstsidan har vi utestående fordringar på SEK 64 400:- på grund av obetalda kvartalsavgifter.

Frågan med högsta prioritet på dagordningen varuppgraderingen av KabelTV-nätet som startar den 15 augusti.

Vid besiktningen av våra garage som utfördes av Västsvenska port konstaterades att 17 garage uppvisade skador, 15 garage har skador på insidan av portarna vilka kan påverka säkerheten och driften av dessa.

Enligt kontraktet boende har med Samfälligheten är den som nyttjar garagen ”ansvarig för all skada som uppkommit inom garaget”.

Styrelsen kommer att kontakta berörda garageanvändare för administrering av reparationerna. Kostnaden kommer att debiteras respektive garagenyttjare.

Årets Dialogmöte kommer att genomföras den 21 september med start klockan 18.30. Inbjudan med programpunkter distribueras till boende direkt efter nästa septembermånads styrelsemöte.

Höstens “Fixardag” kommer att genomföras den 2 oktober.

Styrelsen var eniga om att företaget som skötte snöröjningengjorde ett bra arbete utifrån de förutsättningar som rådde vintern 2015/2016 och att de därför kommer att få förnyat förtroende för kommande vintersäsong.

Vi började diskutera större upprustningsarbeten under 2017; bland annat kommer renovering av de tre återstående lekplatserna att genomföras. Förslag  önskas om ytterligare arbeten på dialogmötet.

Upprensning av Madbäcken skall enligt kommunenens löfte genomföras under hösten. Vi fortsätter vår bevakning av ärendet.

Välkomna till Dialogmötet den 21.09!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

=====================

Styrelsemötet den 7 juni, 2016

På detta styrelsemöte begandlade vi ett tjugotal punkter, några av adminstrativ karaktär men de flesta berörde det operativa arbetet.

Den mest aktuella punkten på dagordningen gälleruppgraderingen av vårt KabelTV-nät som startar den 15 augusti.

För att arbetet skall fungera på ett så bra sätt som möjligt gäller det att hus i längan som har golvlucka är tillgängliga de datum de berörs. Styrelsen informerar om arbetets gång löpande och när respektive länga skall vara tillgänglig.

Samfällighetens ekonomi ligger fortfarande på plus då den tyngsta kostnaden väntar först i höst (Uppgraderingen av kabelTV-nätet). Det omfattande arbetet med ogräsbekämpning i våra rabatter blev högre än budgeterat. Kostnader som blivit lägre än budgeterat är uppluckring av sand på lekplatser, uppsnyggning av “Lilla skogen”, renoveringen av första lekplatsen och fartguppen i brandgatorna.

Protokollet från garageservicen visar att det finns skador i vissa garage som styrelsen skall titta på innan vi går vidare i ärendet.

Vårt ärende med upprensning av Madbäcken har nu avancerat så långt att det finns en åtgärdsplan och budget från Kommunen; tre kulvertar skall tas bort och två våtmarker anläggas för att öka avrinningen.  Arbetet startar preliminärt efter semestern. Förre styrelseledamoten Erik sköter på ett föredömligt sätt kontakterna med kommunen. Tack, Erik!

Information till oss som bor på Runslingan gällande målning av elskåp, sopsortering, parkering i området mm är under distribution.

Uppsnyggningsarbeten som utförts i maj/juni är montering av fartgupp, ogräsbekämpning utefter kantstenar, renovering av en lekplats och uppröjning av “Lillaskogen”.

Återstående uppsnyggningsarbeten i juni är trimning av häckar, rensning av ogräs på lekplatser och renovering av en, eventuellt två, lekplatser.

Nästa styrelsemöte hålls den 8 augusti.

Sist, men inte inte minst, önskar vi alla boende på Runslingan, och besökare på vår hemsida, en riktigt fin och skön sommar!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

PS! Glöm inte bort “Runslingans dag” den 2 juli!

==================

Styrelsemöte den 9 maj, 2016

Under april/maj har vi/kommer vi att genomföra flera uppsnyggningsarbeten i Samfälligheten.

I april gjorde Mark och Miljö en genomgripande rensning av våra häckrabatter och lekplatser. Mycket ogräs, men även dumpat avfall från husägare, transporterades till återvinningscentralen.

I maj skall renoveringen av den första lekplatsen påbörjas, uppluckringen av sanden i lekplatserna och gallringen av “Lilla skogen” utföras. Dessutom har fartguppen i brandgatorna monterats av Svenne och Claes.

I april genomfördes en besiktning av våra garage. Slitaget var måttligt, men några garage hade skadats av innehavare. Besiktingsprotokollet tas upp på styrelsemötet i juni och då beslutas om eventuella åtgärder när det gäller skadorna.

På styrelsemötet informerade Trivselgruppen om tre planerade aktiviteter under 2016. Information om dessa kommer från gruppen i god tid innan respektive aktivitet genomförs.

Samfällighetens ekonomi ligger totalt sett under budgetrad nivå hittills i år, men kostnaderna för snöröjning har varit höga i år.

När det gäller uppgraderingen av vårt KabelTV-nät är information på väg till alla boende om vad som sker. Ny information kommer i juni för att alla skall vara ordentligt uppdaterade och för att genomförandet skall kunna ske med minsta möjliga störningar.

Upprensningen av Madbäcken kommer att ske så snart alla kommunala avdelningar sagt sitt. Det går lite långsammare än vi beräknat, men ärendet går framåt.

Informatiom till boende förbreds gällande

sopsortering, målning av elskåp mm och kommer att distribueras under juni.

Övriga frågor om togs upp var av adminsistrativ karaktär.

Nästa styrelsemöte hålls den 7 juni.

=========

Styrelsemötet den 12 april, 2016

Den 12 april hölls första styrelsemötet med den nybildade styrelsen.

Efter att styrelsemedlemmar presenterat sig för varandra, och vi kommit överensom om riktlinjerna för vårt arbete gick vi direkt över till det praktiska styrelsearbetet som till stor del kommer att präglas av de beslut som togs på årsmötet.

Med den ambition alla styrelsemedlemmar har för sitt uppdrag är jag övertygad om att vi kommer att nå bra resultat även under innevarande år.

Några av de punkter vi tog upp på detta styrelsemöte var nedanstående.

Ansvarsområden

Förutom det ordinarie styrelsearbetet har varje styrelsemedlem fått sig olika ansvarsområden tilldelade.

Viktigt att veta är att Claes Dellenmark är kontaktman i TV-frågor.

Ekonomiska utfallet per mars

Vår nya kassör Marie presenterade Resultat- och Balansrapport. Ekonomin följer i stort sett budgeten. Kostanderna för snöröjning blev dock höga i år.

Uppgradering av KabelTV-nätet

Vi har haft ett par kontakter med Seths som skall utföra arbetet och väntar på uppgift när uppgraderingen kommer att ske. Status just nu är att den kommer att äga rum efter semestern. Information kommer löpande.

Renovering av lekplatser

Uppdrag för renovering av den första lekplatsen är lämnad till entreprenör. Arbetet beräknas utföras i maj.

Fartgupp

Sven-Olof och Claes presenterar förslag på upplägg på styrelsemötet i maj. Material beställs direkt efter mötet.

Service av garageportar

Arbetet är beställt och utförs den 18-19.04

Upprensning av Madbäcken

Erik Limberg som ledamot i den förra styrelsen erbjöd sig att driva ärendet vidare då han har bra kontakt med berörda på Kommunen. Styrelsen har med tacksamhet tagit emot erbjudantet.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen / Rainer

================

Konstituerande möte 17 mars, 2016

Vid kvällens möte formades den nya styrelsen när styrelsemedlemmar som valt att inte förnya sina mandat lämnade över sina uppdrag till de nya styrelse-medlemmarna som valdes på årsmötet den 14.03.

Vi önskar de nya styrelsemedlemmarna Marie, Pierre och Claes varmt välkomna till styrelsen och tackar Erik, Henrik, Johan och Roger för deras fina insatser i styrelsearbetet och på årsmötet.

Under länken “Styrelsen” finns den nya styrelsen specificerad.

Kort om Styrelsemötet den 10 februari, 2016

Styrelsearbetet har tyvärr tappat lite i effektivitet då en av de ordinarie styrelseledamöterna inte kunnat delta fullt ut i arbetet sedan i december. Övriga ordinarie ledamöter har arbetetat vidare enligt sina uppdrag och ordföranden har tagit på sig mer arbete för att verksamheten inte skall begränsas.

Styrelsemötet den 10 februari var till stor del fokuserat på genomgång av underlagen som skall finnas med i Årsredovisningen som delas ut i samband med årsmötet.

På mötet togs även beslut om att låta leverantören av garageportarna göra en besiktning och eventuella justeringar på portarna som säkerhetsåtgärder under våren. Enligt leverantören är detta ett arbete som borde ha gjorts tidigare.

Beslut togs om att intensifiera offertarbetet gällande renovering av lekplatser. Rainer ansvarar. Förslag på åtgärder presenteras på Årsmötet.

En av våra största kostnader gäller sopsortering. Här kan vi spara mycket pengar om vi förbättrar den. Mer om detta på årsmötet.